• "Намар-Эрүүл цагдаа" аяныг зохион байгуулав
  • Бүсчилсэн сургалт зохион байгуулав.
  • Видео сургалт зохион байгуулав
  • АРХИВЫН БАРИМТАД ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА БАРИМТУУДАД НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛЖ БАЙГАА ТАЛААР
  • Хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулав
  • Цахим сургалт зохион байгуулав
  • "Архив, албан хэрэг хөтлөлт" сэдэвт бүсчилсэн сургалт зохион байгуулав
  • Төв архивын 2019 оны нэгдүгээр улирлын тайлан
  • “Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав
  • ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  • Бидний тухай

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна